Användarvillkor för MindTrip

 

1. INLEDNING

Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för den tjänst (”Tjänsten” eller ”MindTrip”) som vi tillhandahåller genom vår applikation MindTrip (”Appen” eller ”MindTrip App”). Vi som tillhandahåller Tjänsten är Mind trip AB, organisationsnummer 559094-0002 med adress Furutunet 15, 181 48, Stockholm (“vi” eller “oss”). Genom att du godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig (”dig” eller ”du”) och oss.  Om du inte godkänner Användarvillkoren har du inte någon rätt att använda Appen. 

 

2. TJÄNSTEN

MindTrip är en gamifierad utbildningsapp där du tränar mentalt för att uppnå en bättre självkänsla. MindTrip ger användaren effektiva verktyg för både att må bättre i stunden och träna upp sin självkänsla på sikt.

 

Alla som använder Tjänsten eller del därav beskrivs i dessa Användarvillkor som ”Användare”, vilket även inbegriper dig som part till Användarvillkoren. Personer under 18 år får inte använda Tjänsten utan målsmans godkännande. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar Användaren att han eller hon är över 18 år eller att Användarens vårdnadshavare samtycker till att Användaren använder Tjänsten, vilket inkluderar hanteringen av personuppgifter enligt p.6 nedan ochMindTrips Personuppgiftspolicy.

 

3. TILLÅTEN ANVÄNDNING

Din användning av Tjänsten får bara ske enligt dess avsedda syfte och dessa Användarvillkor. Under förutsättning att du inte bryter mot Användarvillkoren får du en icke-exklusiv licens att nyttja Tjänsten för dess avsedda syfte. Du får inte överlåta licensen åt någon annan och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka licensen om du bryter mot Användarvillkoren.

Du får heller inte använda Tjänsten för att sprida virus, trojaner, och liknande program.

 

4. ANVÄNDARKONTON

När du skapar ett Användarkonto kommer vi be dig om namn, email och betalningsinformation.

Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss.

Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt Användarkonto om det varit inaktivt under en period om 12 månader.

 

5. ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

Vid din användning av Tjänsten kommer vi även att automatiskt samla in och behandla viss information. Du kan exempelvis ladda upp innehåll såsom kommentarer, meddelanden, data, text, fotografier, videos och annan information (”Användargenererat material”) i Tjänsten.

Du accepterar och garanterar att du inte kommer ladda upp eller sprida något Användargenererat material som kommentarer, filmer, ljudfiler eller bilder från Appen. Du fårtex inte dela material från MindTrip app på:

-       Facebook

-       Instagram

-       Snapchat

-       Twitter

-       Periscope

-       Eller någon liknande social media som riskerar att hamna i någon annans egendom.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, ta bort Användargenererat material som vi bedömer oförenligt med dessa Användarvillkor eller som vi på annat sätt anser är otillbörligt, oetiskt eller olagligt eller kan vara skadligt för oss eller Tjänstens Användare.

 

6. RÄTTIGHETER TILL ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

Äganderätten till allt Användargenererat material som du laddar upp i Tjänsten tillhör dig eller den tredje part som du har fått tillstånd från att ladda upp materialet. För att kunna leverera Tjänsten måste vi ha rätt att använda ditt Användargenererade material och du ger oss därför en licens enligt nedan till ditt Användargenererade material. Utan denna licens kan vi inte leverera Tjänsten.

Du garanterar att du har samtliga nödvändiga rättigheter för att visa upp och ladda upp Användargenererat material, att använda Användargenererat material på alla övriga sätt och att bevilja oss licens till Användargenererat material enligt ovan.

Du ger oss härmed en världsomspännande, icke-exklusiv, oåterkallelig, vederlagsfri och överlåtbar rätt att förfoga över, bearbeta, modifiera, lagra, publicera, distribuera, överföra, koda om, kopiera, presentera, visa upp och annars använda Användargenererat material för att tillhandahålla Tjänsten. Licensen omfattar bara situationer som behövs för att tillhandahålla Tjänsten och inte för någon annan situation, och endast under så lång tid som vi sparar Användargenererat material.

 

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Ditt privatliv och din integritet är viktig för oss och vi lovar att MindTrip aldrig kommer att sälja, överlåta eller på annat sätt låta någon utomstående få ta del av dina personuppgifter utan ditt medgivande, eller utöver vad som uttryckligen framgår i vår Personuppgiftspolicy.

Ditt privatliv och integritet är viktig för oss. Det är viktigt för oss att vara tydliga och att du förstår hur vi använder personuppgifter vi samlar in. Innan du använder Tjänsten ber vi dig att läsa vår personuppgiftspolicy nedan.

 

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter i Tjänsten tillhör oss eller förfogas av oss med licens. Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell, eller annan rättighet, till dig eller någon annan.

Det är inte tillåtet att återskapa källkoden eller dess funktionalitet, eller att göra kopior av eller skapa andrahandsverk av mjukvaran, utöver vad lagen tillåter.

 

9. BETALNING OCH PRISINFORMATION

Idag är tjänsten gratis, men vi förbehåller oss rätten att förändra affärsmodellen när som helst. Alla användare får information via email i förväg innan några förändringar sker.

Vidare är du själv ansvarig för att skaffa och uppdatera den hård- eller mjukvara som behövs för att få tillgång till Tjänsten.

 

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och din användning av Tjänsten är enbart ditt eget ansvar och sker på din egen risk. Vi lämnar inte några garantier – direkta, underförstådda eller på annat sätt – rörande tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Tjänsten i övrigt. Under inga omständigheter ska vårt totala ansvar gentemot dig i samband med Tjänsten för skador, förluster och talan överskrida 1 000 kr.

Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredje partskrav som riktas mot dig. Du förstår, godkänner och accepterar vidare att vi inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsten.

 

11. SKADESLÖSHETSFÖRBINDELSE

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot dessa Användarvillkor, inklusive men inte begränsat till missbruk av Tjänsten.

För det fall något Användargenererat material gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av materialet eller omgående informera oss så att vi kan ta bort materialet och hålla oss skadeslösa för samtliga skador, kostnader och utlägg vi ådragit oss som resultat av sådant intrång.

 

12. ÄNDRING AV VILLKOREN OCH TJÄNSTEN

Vi kan komma att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Det kan exempelvis vara via e-post eller via en notis i Appen.

Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto.

 

13. ÖVERLÅTELSE

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra dessa Användarvillkor utan ditt samtycke och utan att meddela dig.

 

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

Kontaktuppgifter

Företagsnamn: Mind trip AB
Organisationsnummer:  559094-0002
Gatuadress: Furutunet 15

Postort: 118 48Stockholm
Email: karin@mindtrip.se

Snart släpper vi in fler som får prata med Mindtrip – säkra din

 

 

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Mindtrip

Ditt privatliv och integritet är viktig för oss och vi vill vara ärliga och tydliga på vilket sätt vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter. Det är också viktigt att du litar på oss och känner dig trygg i vår behandling av personuppgifter. Vi lovar att Mindtrip aldrig kommer att sälja, överlåta eller på annat sätt låta någon annan få ta del av dina personuppgifter utan ditt medgivande, eller utöver vad som uttryckligen framgår i denna personuppgifts-policy. Vi har som målsättning att skriva så tydliga villkor som möjligt. Om du känner att något är otydligt eller har någon invändning mot hur vi hanterar personuppgifter så vill vi att du hör av dig till oss så att vi kan förbättra oss.

 

1. INLEDNING

Dessa villkor (”Personuppgiftspolicy”) gäller för den tjänst (”Tjänsten”) som vi tillhandahåller genom vår app MindTrip (”Appen”) och vår hemsida www.mindtrip.se  (”Hemsidan”). Vi som tillhandahåller Tjänsten är Mind trip AB, organisationsnummer 559094-0002 med adress Furutunet 15, 181 48 Lidingö  (“vi” eller “oss”). För en närmare beskrivning av vår tjänst, se våra Användarvillkor ovan

Det är viktigt för oss att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder personuppgifterna och vilka vi kan komma att dela personuppgifterna med.  Om du inte godkänner Personuppgiftspolicyn har du inte någon rätt att använda Appen.

Denna Personuppgiftspolicy har tre huvudsakliga syften;

1.     Förklara vilka personuppgifter vi samlar in och hur dessa används.

2.    Förklara om några personuppgifter delas med någon utomstående och i sådant fall varför och till vem.

3.    Förklara vårt ansvar och dina rättigheter.

Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en person, exempelvis namn och adress men också möjligen lokaliseringsuppgifter, IP-adresser eller hälsoinformation. Nedan beskriver vi vilken information vi samlar in som kan inkludera dina personuppgifter.

 

2. INFORMATION OM DIG

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:

2.1. VIA HEMSIDAN

Via Hemsidan samlar vi in de personuppgifter du matar in på Hemsidan, exempelvis i samband med att du kontaktar oss för att få tillgång till Tjänsten såsom namn, telefonnummer och e-postadress.

2.2. VIA APPEN

I samband med att du skapar ett konto via Appen samlar vi in följande personuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer samt bild. Vi samlar även in sådan annan information du delar med dig av till oss vid din användning av Tjänsten, exempelvis då du laddar upp och/eller bidrar med innehåll och information.

För att vi ska kunna utveckla nya funktioner i Mindtrip kan vi ibland behöva titta på Mindtrip-data på en individuell nivå, men innan vi gör det kommer vi först alltid att be om din tillåtelse, vi kommer att beskriva i vilket syfte vi vill titta på Mindtrip-data, hur vi kommer att gå tillväga om du ger oss din tillåtelse och vi kommer bara att titta på Mindtrip-data för det syfte vi har beskrivit.

 

3. LAGRING, BEHANDLING OCH DELNING AV INFORMATION TILL UTOMSTÅENDE

Nedan beskriver vi hur de personuppgifter som samlas in kan delas av dig eller av oss till utomstående. Observera att det alltid är Mindtrip som ansvarar för dina personuppgifter och att ingen utomstående får några ytterligare rättigheter än vad vi får under denna Personuppgiftspolicy. Det innebär att utomstående aldrig har rätt att titta på din Mindtrip-data på en individuell nivå utan din tillåtelse.

3.1. TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH ANDRA

Vi kan då och då komma att dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för vår räkning, behandla användardata och bidra till att leverera Tjänsten, vilket sker i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och de specifika syften som beskrivits ovan under avsnitt 3. Vi arbetar exempelvis med Microsoft Azure som plattform för Tjänsten. Om en tredje part behandlar personuppgifter för vår räkning (t.ex. Microsoft), är den bunden av säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med tillämplig lag.

3.2. ÖVERFÖRING TILL ANDRA LÄNDER

Vi strävar efter att behålla dina personuppgifter inom EU/EES och vi överför, behandlar och lagrar personuppgifter om våra användare inklusive din Mindtrip-data på servrar på i andra länder via Microsoft Azure.

Vi kan även komma att lägga ut behandlingen på underleverantörer eller dela dina personuppgifter med tredje parter i andra länder än ditt hemland inom och utanför EU/EES. Exempelvis kan dina personuppgifter komma att lagras av Microsoft Azure på servrar utanför EU/EES vid driftstopp och för säkerhetslagring.  Dina personuppgifter kan därför bli föremål för lagar om skydd för personuppgifter som skiljer sig från lagarna i ditt hemland och som kan ge lägre skydd för dina personuppgifter.

Om vi ändrar plattform för behandling av dina personuppgifter och/eller var personuppgifterna lagras kommer vi uppdatera denna policy.

3.3. ÖVRIG DELNING

Utöver vad som beskrivits ovan kan vi komma att använda, lagra och dela dina personuppgifter med utomstående för att;

1.     Tillåta en fusion, förvärv eller försäljning av alla eller en del av våra tillgångar vilket innebär att vi kan komma att överföra dina personuppgifter till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsten eller på annat sätt använda personuppgifterna.

2.    Svara på legala förfrågningar (exempelvis husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag. Ovan kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför EU/EES, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i berörd jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

3.    Publicera avidentifierad eller aggregerad information om användningen av Tjänsten eller andra slutsatser som kan dras av användningen av Tjänsten.

Personuppgifter kan användas och lagras för en längre tidsperiod än vad som sägs under avsnitt 3 när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra Användarvillkor eller policys, eller annars för att förebygga skada.

 

4. ÖVRIGT

4.1. MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR

Vi kan komma att göra ändringar i denna Personuppgiftspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom kungörande på hemsidan, via e-post eller via en notifikation i Appen.

Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det behövs enligt lag, be om ditt samtycke.

4.2. TILLGÅNG TILL, BORTTAGANDE OCH ÄNDRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att få tillgång till vilka personuppgifter som finns hos oss, varifrån dessa uppgifter har hämtats samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Om du har frågor om användningen av dina personuppgifter i Tjänsten, denna Personuppgiftspolicy, övrigt vad gäller skyddet av din integritet eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort eller ändras, vänligen kontakta oss på: hej@mindtrip.se eller Mindtrip AB, adress Furutunet 15, 181 48, Lidingö.

Innan vi vidtar åtgärder efter dina önskemål måste vi försäkra oss om att du är avsändare, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress, användarnamn och den e-post adress som användes vid registrering. Notera att du ska underteckna ditt meddelande för att få information om behandlingen av dina personuppgifter.

Vi strävar alltid efter att hantera personuppgifter på ett säkert sätt. Om MindTrip trots detta skulle misslyckas enligt din uppfattning eller om du av någon annan anledning är missnöjd med MindTrips behandling av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Dataskyddsinspektionen. 

 

5. COOKIES, BEACONS OCH LIKNANDE TEKNOLOGI

Detta avsnitt beskriver användningen av cookies och annan teknik.

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, beacons och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet).

I den här Personuppgiftspolicyn använder vi genomgående termen ”Cookies” för all teknik, inklusive data och textstycken, som vi lagrar i din enhet.

En Cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookies kan till exempel hjälpa oss att känna igen dig nästa gång som du besöker vår Hemsida, men också möjliggöra för oss att erbjuda en säkrare och mer driftsäker tjänst.

Vi använder Cookies för följande ändamål:

Funktionella Cookies

Vi använder funktionella Cookies för att hantera vissa funktioner i Tjänsten, så att dina val och inställningar kommer att kommas ihåg när du använder Tjänsten igen. Vi använder en cookie för att hålla koll på vilka chattar användare har svarat på.

Cookies för analys

Vi använder Cookies för analys för att mäta hur våra tjänster efterfrågas, används, och fungerar när de används. Den information som vi samlar används för att underhålla och förbättra Tjänsten.

Cookies från tredje part

Vi kan också tillåta våra samarbetspartners att använda Cookies i våra tjänster för samma syften som beskrevs ovan. Vi kan också låta tredje parter som erbjuder tjänster för vår räkning använda Cookies för de syften som beskrevs ovan. Vi använder en cookie från Google Analytics och Mixpanel för att analysera hur Tjänsten används.

De flesta webbläsare låter användaren välja hur Cookies ska hanteras. Du kan då ställa in webbläsaren att vägra ta emot Cookies, eller att ta bort vissa Cookies.

Om du väljer att blockera Cookies kan delar av Tjänstens funktionalitet försämras eller försvinna, eftersom att den förutsätter att Cookies tillåts.

Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av Cookies, kontakta oss på hej@mindtrip.se

 

6. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Denna Personuppgiftspolicy ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med denna Personuppgiftspolicy, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa villkor ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.